Biodynamic Craniosacral Therapy                      Start 2 jaarlijks" Every cell knows the Tide

Er is een Intelligentie die alle lichaamssystemen

op een geordende manier laat samenwerken. "

- Michel Lootens -CRANIOSACRAAL THERAPIE

Craniosacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie en is een op zichzelf staande behandelwijze die sedert de jaren 80 een revolutionaire ontwikkeling kent en zich opgesplitst heeft in 2 stromingen. Beiden vinden hun oorsprong bij
W.G. Sutherland, basislegger van craniële osteopathie en stamvader van craniosacraaltherapie.

Rond 1899 ontdekte hij via relevante onderzoeken dat de schedelbeenderen subtiel bewegen en de pulsing van de hersenvloeistof er aan de basis van ligt.

Craniosacraal therapie - CST, volgens John Upledger is gebaseerd op de eerste periode van het werk van Sutherland en typeert zich door het werken met het CRI (Cranio rythmic impuls), door bio mechaniek en een welbepaald protocol.

Craniosacraal therapie - BCST, volgens Franklyn Sills baseert zich op de laatste periode van Sutherland's levenswerk, typeert zich door werken met de onderstromingen van het CRI en focust op de bio dynamiek en ordenende kracht binnen het organisme.

De werkwijze binnen CST en BCST verschillen compleet van elkaar en kunnen niet door elkaar gebruikt worden.

BIODYNAMISCHE CRANIOSACRAAL THERAPIE

Als neuroscientist, osteopaat en gekwalificeerd psychotherapeut, ontwikkelde Franklyn Sills in de jaren 80 een functionele en klinische methode craniosacraal therapie die een uitbouw is van de principes die Sutherland had, naar het einde van zijn leven toe:

dat een dieperliggende intelligentie de aanzet is tot onderstromingen van het CRI en noemde die intelligentie 'Breath of Life' waarvan het volgens zijn waarneming ervan, iets was als vloeibaar licht.

Na jaren studie en onderzoek had F. Sills een complete therapie 'Craniosacral Biodynamics' op punt gezet, met focus op de Breath of Life, als aanzet voor een stabiele getijdenstromen die hij Mid Tide en Long Tide noemde en die zich afspelen tot op Quantumniveau.

Biodynamische Craniosacraal therapie (BCST) is gebaseerd op de Integratie Wetenschap of wetenschap van synthese.

Deze streeft er naar het geheel te begrijpen waarin eigenschappen die naar boven komen, zich onthullen.

Ze laten de functie(s) en processen zien die op mentaal niveau niet te ontcijferen zijn en zelfs niet op te sporen zijn.

Volgens Sills blijft Gezondheid steeds aanwezig als organiserende Essentie en is geen functie van een fysiologisch systeem. BCST richt zich op het optimaliseren van Gezondheid i.p.v. wegwerken van symptomen en pathologieën.

BCST Methodiek en behandelingen

Bij BCST wordt gewerkt met die onderstromingen van het hersenvloeistofritme (CRI) i.c.m. specifieke perceptie vaardigheden en daarop afgestemde neurodynamische technieken.

Door op een zachte, non-invasieve en receptieve (ontvankelijke) manier van in relatie gaan met Mid-Tide en Long Tide, wordt er contact gemaakt met de uitwerking van natuur-krachten die actief zijn in de mens; en dit op Quantum-niveau.

De therapeut zal via subtiele aanrakingstechnieken specifieke patronen en hun uitwerking leren waarnemen, maar tevens zijn perceptie richten op de intrinsieke krachten die deze patronen en toestanden organiseren.

De BCST behandelaar is daarbij simultaan afgestemd op zijn eigen Mid-Tide of Long Tide als die van de cliënt en kan op die manier in connectie gaan met de velden, die betrokken zijn met lichamelijke en psycho-emotionele levensuitdagingen en de daaraan gekoppelde verwerkingsprocessen

Men zou kunnen stellen dat de levensuitdagingen die men tegenkomt vanaf de conceptie tot het moment dat men sterft, in een dynamische wisselwerking zijn met Gezondheid. Alle spanningen die we dienaangaande ervaren, worden op de één of andere manier opgevangen en gecenterd door de 'actieve' Gezondheid in de mens.

Het vraagt om specifieke sensibiliteit en daarop afgestemde Power of Presence om met de onderstromingen van het CRI te werken want er is geen mechanische techniek noch vaste protocol.


Reliantie Instituut biedt een Totaalopleiding aan, die Internationaal gekwalificeerd en erkend is door IABT.

Elke gediplomeerde draagt de titel BCST Graduate en kan lid worden van ICSA wettige Beroepsvereniging.

Deze opleiding Biodynamic Craniosacral therapy focust op de wezenlijke principes en klinische vaardigheden uit de methode van Franklyn Sills (UK), op elementen uit de Quantumfysica en principes van Carl Rogers.

Deze opleiding is gericht naar:

* professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector, die een nieuwe dimensie willen toevoegen aan hun werk

* ook naar anderen die een loopbaan wensen te starten op een passionerend domein, dat in volle evolutie is

Michel Lootens, osteopaat DO - BCST, ABD, die de opleiding samenstelde, put als hoofddocent, uit zijn jaren ervaring als Advanced Craniosacraal Therapeut binnen een zelfstandige praktijk en als geaccrediteerd leraar van Franklyn Sills.

Hij is auteur van 'Biodynamische Craniosacraal therapie - Potency in action'

Cover boek

met voorwoord en aanbeveling door Dr. F. Sills (UK).

Dit boek is een heldere, praktische gids over BCST.

De auteur legt heel wat verbanden met diverse onderzoek

en allerlei wetenschappelijke bevindingen.

Het boek is sedert 2015 opgenomen in de catalogus voor

Hoger Onderwijs - domein Healthcare.

De Boeck uitgeverij - ISBN 978 90 341 9438 1.

Om te bestellen, klik hier.
OPLEIDING BIODYNAMIC CRANIOSACRAL THERAPY    VOLGENDE OPSTART 22 JANUARI 2021 !!!

1. Foundation Training van 40 contactdagen + Afrondingsfase voor behalen BCST Diploma

met internationale IABT Graduate erkenning en toegang tot ICSA Beroepsvereniging.

2. Alle modules uit de foundation training vormen een aanéénsluitend geheel, en kunnen niet

apart gevolgd worden, omdat de BCST kennis en vaardigheden niet opsplitsbaar is.

3. Het lessenpakket combineert op een ervaringsgerichte manier theorie, methodiek en praktijk.

4. Er wordt voldoende aandacht besteed aan ontwikkeling van de passende attitude.

5. Supervisiedagen en opdrachten tussen de modules vergemakkelijken de integratie.

6. Geaccrediteerde BCST teachers met Michel Looters DO, BCST, ABD als hoofddocent.

7. Erkenning door IABT, ICSA, NCSV, CSTA en diverse Beroepsverenigingen.

8. Men kan student lid worden bij ICSA Beroepsvereniging (www.icsa-belgium.be)

9. Verblijfsmogelijkheid op de locatie en in de omgeving, exclusief aan de cursusprijs.

10. 30% subsidie mogelijk voor ondernemers uit het Vlaams Gewest, InfoPagina nr 3.

VOLG EEN INTRODUCTIEDAG BCST OP 06/06/2020 OF 26/09/2020 - INFO KLIK HIER
DE BCST OPLEIDING: Fase van 40 dagen les, training en supervisie   

Module 1   Basisprincipes van BCS: 22/23/24 jan 2021

Biodynamische Craniosacraal therapie en Quantum Fysica: een andere kijk op energie. We staan stil bij de rol van William Garner Sutherland (MD - DO), één van de pioniers in de geschiendenis van de (craniale) osteopathie en de daaruit voortvloeiende Craniosacraal therapie behandelingswijzen. We overlopen een aantal kenmerken van BCS waardoor de methode zich onderscheidt van andere werkvormen craniosacraal zoals: de inherente beweging in een levend organisme en het relationele veld. Er wordt summier kennis gemaakt met de 3 CS-ritmes die in de mens actief zijn en verkennen de principes ruimte, contact, stilness en aanraking. We leren op een gefundeerde manier aan een BCS sessie te beginnen.

Module 2   Stabiliteit & Fluïditeit: 19/20/21 feb 2021

In deze module ligt de klemtoon op het voorbereiden van de cliënt. Men leert de cliënt dusdanig begeleiden dat die in gepaste mate kan deel hebben aan een sessie. We zien het belang van belichaamde waarneming en maken kennis met de in het systeem uitwerkende fluïditeit. Hoe neemt men een ortho- en een parasympatsiche reactie waar? Neurobiologie van stress en trauma-basisvaardigheden.

Module 3   Van fragmentatie naar heelheid: 26/27/28 mrt 2021

De 3 velden en de daarbij horende cs-ritmes. Ontwikkelen van perceptievaardigheden met betrekking tot de Holistic Shift als ingangspoort tot het inherent treatment plan. We verkennen de 3 uitwerkingsdomeinen van Mid-Tide en leren op gepaste wijze gebruik maken van het stillpoint-potentieel. We leren percepteren hoe Potency uitwerkt in de lichaamsvloeistoffen en weefsels.

Module 4   Fulcrums, beweging en inertie: 30 apr/01/02 mei 2021

Fulcrums zijn punten (centers) van waaruit iets georganiseerd wordt. Ook in het menselijk organisme zijn deze fulcrums actief. We verkennen de kenmerken van fulcrums die van nature uit in het lichaam aanwezig zijn en rechtstreeks bijdragen aan Gezondheid. We gaan ook na wat typisch is aan fulcrums die eerder een bufferende werking hebben (blokkade). Ze houden de invloed van een gebeurtenis zo beperkt mogelijk en dragen op die manier dus onrechtstreeks bij aan Gezondheid.

Supervisie weekend: 26/27 juni 2021

Module 5   Het Inherent Treatment Plan: 27/28/29 aug 2021

We verkennen het principe Gezondheid en leren hoe dit zich uit in een systeem. Via elementen uit Inner Tuning® Psychodynamics krijgen we inzicht in de samenhang psyche/corpus en zien hoe we op een bepaalde manier verantwoordelijk kunnen zijn voor gezondheid en ziekte. We leren het 3-stappenplan van het inherente healings-mechanisme (Rolling Becker) en staan stil bij hoe het inherent treatment plan overgaat van de ene fase in de andere. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan de State of Balance, een dynamisch evenwicht tussen vrije en gebonden Potency.

Module 6   Organisatie & Informatie uitwisseling: 24/25/26 sept 2021

We gaan dieper in op de 3 organiserende midlines: de Quantum Midline, de Primal Midline en de Fluid Midline en daaraan gelinkte lichaamsstructuren als de primitiefstreep, de notochord en de wervelkolom. We staan stil bij de 3 uitwerkingsvormen van Potency: organiseren, beschermen en herstellen.

Module 7   De schedelbasis: 12/13/14 nov 2021 *

We maken kennis met de bouw van de spheno-basilaire overgang en diens invloed op het ganse lichaam. We leren via palpatie 6 mogelijke afwijkingen aldaar herkennen, dit via verschillen in symmetrie qua stand en beweeglijkheid van de schedelbeenderen. We zien waar in het geboortetraject deze patronen zich kunnen installeren.

Module 8   Ruimte bevorderende mechanismen: 17/18/19 dec 2021 *

Ruimte is niet alleen een belangrijke bouwsteen van het Universum, maar is eveneens essentieel voor de goede uitwerking van Potency. We leren specifieke technieken aan (zowel in het weefselveld als in het vloeistoffenveld) om ruimte aan te wenden voor een goed verloop van de State of Balance.

We ondersteunen de cliënt met verbinding leggende technieken uit Inner Tuning®.

Supervisie weekend: 29/30 jan 2022 *

Module 9   Verbindende structuren: 25/26/27 feb 2022

We overlopen de verschillende diafragma's, horizontale verbindende structuren in een verticaal georganiseerd bindweefselnetwerk. Er is ook aandacht voor de ledematen en hun relatie met een specifieke wervel. We maken kennis met intra-osseuse letsels en de éénheid gevormd door occiput, atlas en axis.

Module 10 Het viscerocranium: 18/19/20 mrt 2022 *

We maken kennis met de (eerder mechanische) interactie tussen de diverse botstructuren die ons aangezicht vormen en hun motiliteit. We staan stil bij craniale zenuwen als de nervus trigeminus en de nervus fascialis en hoe deze ook betrokken zijn bij het sociaal zenuwstelsel (Professor Stephen Porges).

Module 11 Veneuze sinussen: 29/30 apr/01 mei 2022 *

We overlopen de 5 aparte afvoerwegen van het vervuilde cerebrospinale vocht en het daaraan gekoppelde uitwerkingsdomein met specifieke aandacht voor de connectie met het hormonaal systeem en de spijsvertering. We verkennen het foramen jugulare en de belangrijke structuren die er doorheen passeren. We gaan dieper in op de fontanellen en de schedelnaden en hun gelaagdheid.

Module 12 De viscera: 17/18/19 juni 2022 *

We verkennen de neurologische en hormonale interactie tussen de hersenen en de darmen, het enterisch zenuwstelsel en de orgaan-wervel-spier relaties. Komen ook aan bod: het mesenterium, peritoneum, topografie van de organen, de embryologische motiliteit van elk orgaan alsook de natuurlijke fulcrums in de thorax en het abdomen welke die beweeglijkheid organiseren.

BCST OPLEIDING: Afrondingsfase

Men kan kiezen om na de 40 lesdagen te gaan voor de afrondingsfase die zowel een verdieping is als zelfwerk voor de student. Na de volledige training met afrondingsfase ontvangt men het BCST diploma (internationaal erkende titel als IABT Graduate).

Voorwaarden voor dat diploma zijn:

1. Minstens 90% deelname aan de 40 trainingsdagen

en daarbinnen de tussentijdse opdrachten vervuld hebben.

2. Cursus Medische Basiskennis

Vereist voor wie geen medische opleiding genoten heeft klik hier.

3. Afrondingsfase direct aansluitend op de Foundation Training

bestaande uit Klinisch Traject, Advanced Training en Afsluitexamens klik hier.

DOCENTEN

Michel Lootens als hoofddocent Osteopaat DO met als kwalificaties BCST, ABD, MFC

Marie Christine Meersch Pyschotherapeut, BCST

AGENDA EN TARIEF 2021-2023    klik hier

INSCHRIJVING EN TOELATING    klik hier   

DE LOCATIES

De Foundation Training is niet residentieel en gaat voor 20 data door in Gent en voor 20 data (*) in Wevelgem.

Het Rustpunt Burgstraat 46, 9000 Gent ligt binnen een 17e eeuws Karmelietenklooster (verblijf mogelijk).

De Reliantie * Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem ligt aan de boorden van de Leie (verblijf mogelijk in de omgeving).

het Rustpunt kloosterzicht

het Rustpunt tuinzichthet Rustpunt tuinzicht

het Rustpunt kloosterzichthet Rustpunt kloosterzicht

het Rustpunt tuinzicht

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener